Verwijzers

Casuïstiek

1. Casus: Stoppen met cocaïnegebruik na depressieve klachten

Een alleenstaande man van in de vijftig. Hij wordt aangemeld door de huisarts vanwege depressieve klachten, maar bij intake blijkt dat er ook sprake is van afhankelijkheid van cocaïne. Patiënt wil graag stoppen met cocaïnegebruik en staat open voor behandeling hiervoor. Hij zit momenteel in de ziektewet, heeft een klein sociaal netwerk en weinig om handen. Bij de klachten speelt mee dat hij geneigd is om geen hulp te vragen en zich te isoleren.

De behandeling is gericht op abstinentie van cocaïne, waarbij aandacht is geweest voor activering, omgaan met risicosituaties, omgaan met sociale druk en wat te doen bij terugval in cocaïnegebruik of in depressieve klachten.

Bij het einde van de behandeling heeft de patiënt sinds de eerste periode van de behandeling (drie maanden eerder) geen cocaïne meer gebruikt. Hij heeft activiteiten opgepakt en voelt zich minder somber. Hij is in overleg met zijn werk over reïntegratie, waar hij zin in heeft.

Mocht u willen overleggen over deze casus dan kunt u contact opnemen met telefoon 020 590 5555.

Terug naar top

 

2. Casus: Angst – PTSS

Inleiding
De indicatie criteria voor een verwijzing naar de curatieve behandeling in de basis-ggz zijn het vermoeden van een diagnose, niet complexe problematiek, matig tot ernstig klachten en laag risicogedrag. We maken gebruik van de kracht van een kortdurende interventie van maximaal 750 minuten, dat zijn 10-12 contacten inclusief intake en zo nodig psychiatrisch consult. De korte duur van de therapie verhoogt de motivatie en inzet. Een therapie hoeft niet af te zijn. Ontwikkeling zet zich na de therapie op eigen kracht voort. Na een geslaagde behandeling kan een ander probleem zich voor behandeling aandienen.

Casus
Een 35-jarige samenwonende vrouw, momenteel werkloos en in een re-integratietraject bij het UWV wordt voor de tweede maal aangemeld in de basis-ggz in verband met opnieuw opspelende angstklachten, enige maanden nadat de CGT behandeling was afgerond. Door de voorgaande behandeling heeft zij geleerd haar angstgedachten onder controle te houden met verbetering van kwaliteit van leven en er weer plaats is voor genieten. Een neveneffect is dat zij openhartig is geworden over haar angsten en onzekerheden met vertrouwde contacten zoals moeder en partner. Dat voelt goed voor zowel de ander als voor zichzelf en bouwt haar zelfvertrouwen op. De kwaliteit van leven is gestegen van een 6 naar een 7 met pieken van een 10 op een schaal van 0 tot 10. De ernst van de klachten is gedaald van 8 naar een 6. Zij was tevreden met het resultaat.

De reden voor de tweede verwijzing naar de basis-ggz is het toenemen van de angstklachten na dreigementen van haar vader om zichzelf of haar moeder iets aan te doen. Cliënte had er vrede mee haar vader nooit meer te zien, maar hij dringt zich van tijd tot tijd op in haar leven. De actuele situatie roept een reeks van dreigementen op van vader naar moeder in de kindertijd. Op volwassen leeftijd is zij bovendien getuige geweest van een ernstige mishandeling waarna zij bij tijden van stress, zoals nu met vader, erg schrikkerig is en steeds het geluid hoort van het schoppen tijdens de mishandeling. De klachten voldoen aan de criteria van PTSS, welke overigens bij de eerste aanmelding niet op de voorgrond stond. Cliënt heeft veel eigen kracht zoals introspectie, bereidheid tot leren en neemt initiatieven tot verandering. Zij komt in aanmerking voor EMDR.

Nabeschouwing
De behandeling van cliënte is een voorbeeld van een stapsgewijze enkelvoudige behandeling van in dit geval potentieel complexe problematiek. Dit is overeenkomstig het eerstelijns denken in de huisartsenzorg waarbij de focus ligt op het probleem waar de cliënt mee komt. De korte duur van de behandeltrajecten versterkt de eigen kracht en de beleving van autonomie. Bij deze cliënt is zowel tijdens de eerste behandeling als de tweede een psychiatrisch consult geweest met de vraag of medicatie zou zijn geïndiceerd. In beide gevallen was de cliënte opgelucht dat er voldoende aanknopingspunten waren om te leren van de juiste therapie. Als de EMDR-behandeling een goed resultaat geeft dan is ook de tweede behandeling afdoende afgerond in de basis-ggz. Zo niet, dan ontstaat er een indicatie voor een verwijzing naar de gespecialiseerde ggz.

Mocht u willen overleggen over deze casus dan kunt u contact opnemen met telefoon 020 590 5555.

Terug naar top

3. Casus PTSS behandeld met EMDR

Een man van 57 jaar wordt door de huisarts aangemeld wegens vermoedens van PTSS. Een aantal jaar geleden was hij een naaste verloren bij een auto-ongeluk. Sindsdien ervoer hij flashbacks, hoorde de stem van zijn naaste, had last van slapeloosheid en woede-uitbarstingen. Patiënt praat niet makkelijk en heeft een afkeer van psychologen. Omdat de klachten toenamen besloot hij zich tot de huisarts te wenden. De intake bevestigt de diagnose PTSS. Behandeling bestaat uit EMDR.

De eerste sessie werd door patiënt als zwaar ervaren. Patiënt was sceptisch over de behandelvorm. Na de 1e EMDR-sessie was de patiënt zwaar vermoeid, maar had voor het eerst sinds de traumatische gebeurtenis een goede nachtrust gehad. Hij hoorde de stem van zijn naaste niet meer roepen en ervoer het gevoel van rust. Meneer had besloten dat het tijd werd dat hij weer aan zichzelf mocht denken. Een week na de eerst sessie waren de klachten sterk afgenomen. Na enkele sessies zijn de klachten grotendeels verdwenen.

Mocht u willen overleggen over deze casus dan kunt u contact opnemen met telefoon 020 590 5555.
Terug naar top

Sitemap

Contact

020 - 590 44 44